Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Zhen-Chi Shiatsu Therapie & Massage, hierna te noemen “de therapeut”. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder therapeut: de behandelaar. Opdrachtgever, de cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de therapeut.

• De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

• Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van de cliënt tegen te gaan.

• Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

• Indien de therapeut niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de therapeut in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

• Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De therapeut en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2. Voorwaarden therapie

• De basis van complementaire geneeswijzen is de gelijkwaardigheid tussen de therapeut en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.

• Complementaire geneeswijzen kunnen nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.

• De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.

• De therapeut adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver; de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.

• De therapeut kan om het proces te ondersteunen voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de therapeut op te volgen.

• De therapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de complementaire geneeskundige behandeling, slechts voor de handelingen die tijdens de sessie worden verricht en of er volgens de behandelovereenkomst gewerkt wordt (zie Privacyregeling).

 

Artikel 3. Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); dit is geregeld via de klachtenprocedure en - functionaris van de LVNT/RBCZ en de SCAG.

• De therapeut is gehouden aan de LVNT beroepscode. 

• De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

• De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 16 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.

• De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.

• De therapeut verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Artikel 4. Afspraken behandelingen/consulten

• De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.

• De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

• De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

• De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

• Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/ behandeling een vervolg zal krijgen.

• Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de therapeut is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt max: 60 minuten, tenzij vooraf langer is afgesproken.

• Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

 

Artikel 5. Kosten en betalingsvoorwaarden

•De cliënt wordt geacht de door de therapeut gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

•De kosten van de consulten staan vermeld op de website. Het eerste consult omvat tevens het intakegesprek. De therapeut is gerechtigd het overeengekomen tarief minimaal een keer per jaar te verhogen/aan te passen. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.

• Betalingswijze van de consulten is op rekening per consult. De cliënt /ouder(s) /verzorger(s) /voogd is/zijn gehouden om binnen de op de factuur gestelde termijn, van 8 dagen na de declaratiedatum, het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bankrekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

• Bij het niet nakomen van deze afspraak of bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

• Voor de bepalingen van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt /ouder(s) /verzorger(s) /voogd te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

• Bij verhindering zal de cliënt /ouder /verzorger /voogd minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op het antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt 50% van het consult in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak zonder deze geannuleerd te hebben, wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Dossierplicht en inzagerecht

• Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Zhen-Chi Shiatsu Therapie & Massage, als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dus bij elke behandeling/sessie worden notities gemaakt die worden bewaard in een persoonlijk dossier. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw (digitale) dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

• U heeft het recht om uw dossier in te zien.

• Voor meer informatie over de inzage door derden verwijzen wij naar het Privacybeleid.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

• De therapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

• De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de therapeut worden verstrekt. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

• De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

• De therapeut is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

• Indien de therapeut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de therapeut is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

• De therapeut is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de therapeut aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de therapeut toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De therapeut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

• De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

• Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de therapeut voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

• Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.

• Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Zhen-Chi Shiatsu Therapie & Massage  is aangesloten bij SCAG, waardoor u als cliënt, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Voor meer informatie over klachten verwijzen wij naar het Klachtenreglement.

• De cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Zhen-Chi Shiatsu Therapie & Massage. Bij gebreke, waarna het recht van cliënt, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

• Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

• De rechter in de vestigingsplaats van de therapeut is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de therapeut het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 9. Vergoeding van de therapie

• Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de therapeut bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt via de website van de LVNT of bij de zorgverzekeraar zelf.

• Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).

• Zie erop toe dat uw therapeut op de declaraties altijd zijn licentienummers, AGB-codes en KvK nummer vermeldt. Ook moeten de logo’s van de koepelorganisatie en beroepsvereniging op de nota staan (RBCZ en LVNT).