Privacyverklaring Zhen-Chi

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-03-2020.


Contactgegevens:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Monique Stans, Shiatsu Therapeut, KvK 61758094
T: 06-48462686, E: monique@zhen-chi.nl

Uw privacy

Het gebruik van persoonsgegevens door Monique Stans.


Monique Stans verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Monique Stans als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden, indien noodzakelijk, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
• Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Doeleinden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt  alleen met uw expliciete toestemming;
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
• Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd);
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet
uw toestemming vragen.


De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar
bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze
nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• De datum van de behandeling;
• Uw naam, adres en woonplaats;
• Uw geboortedatum;
• Uw zorgverzekeraar en uw zorgpolisnummer;
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling shiatsu therapie’ of ‘behandeling natuurgeneeskunde’;
• De kosten van het consult.

Uw rechten

U heeft het recht om Monique Stans een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst
van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden
blijken:
• Heeft u het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden en al uw gegevens te laten verwijderen;
• Heeft u het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
• Heeft u het recht op dataportabiliteit. Het recht om uw gegevens over te dragen;
• Heeft u het recht op beperking van verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
• Heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

In kaart brengen websitebezoek

Monique Stans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op de site van Zhen-Chi.nl staan hyperlinks naar andere websites. Monique Tuinman is niet verantwoordelijk voor
de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar www.zhen-chi.nl verwijst.


Vragen over deze privacyverklaring kunt u sturen naar:
Monique Stans, 06-48462686, monique@zhen-chi.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Monique Tuinman, laat dit dan vooral
aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-03-2020.
Monique Stans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze privacy verklaring voor eventuele aanpassingen.